Rolnictwo ekologiczne – system gospodarowania mający na celu produkcję roślinną i zwierzęcą, uwzględniający warunki ekologiczne, społeczne i ekonomiczne rejonu, w którym się znajduje.

Produkty ekologiczne – pochodzą z produkcji w gospodarstwach ekologicznych, które uzyskały certyfikat zgodności z kryteriami narzuconymi na jakość produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Oznaczone są one odpowiednimi etykietami informującymi, iż zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, w jakim gospodarstwie zostały wyprodukowane (nazwa, miejsce ulokowania).

Produkcja roślinna - polowa produkcja roślinna na gruntach ornych, produkcja pasz na łąkach i pastwiskach, czyli na użytkach zielonych, produkcja ogrodnicza obejmująca sadownictwo (uprawa roślin trwałych: drzew, krzewów i bylin dających jadalne owoce), warzywnictwo (uprawa roślin jednorocznych dwuletnich i nielicznych bylin o jadalnych organach podziemnych lub nadziemnych), kwiaciarstwo (uprawa roślin ozdobnych) i uprawa roślin leczniczych – na użytkach wydzielonych jako sady, ogrody, warzywniki oraz w cieplarniach, inspektach lub w tunelach foliowych.


Produkcja zwierzęca - ukierunkowanie na surowiec, produkt pochodzenia zwierzęcego (mleko, ser, śmietana, żywiec), który interesuje, poprawa efektywności produktów poprzez zastosowanie naturalnych sposobów chowu i hodowli.


Metody produkcji w gospodarstwach ekologicznych:


- stosowanie odpowiedniego płodozmianu, który ma na celu utrzymanie i podwyższenie żyzności gleby (np. zmniejszenie zakwaszenia, wyeliminowanie szkodników, chorób),


- stosowanie czystego i niemodyfikowanego materiału siewnego,


- nawożenie nawozami organicznymi (kompost, obornik, rośliny motylkowe wiążące azot),


- stosowanie naturalnych środków ochrony roślin (możliwość stosowania preparatów biologicznych),


- chów i hodowla zwierząt metodami naturalnymi (bez zastosowania hormonów wzrostu),


- zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych uwzględniając ich potrzeby życiowe oraz naturalnych metod ich leczenia,


- produkcja roślinna i zwierzęca wykluczająca stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie.

 
Aspekty rolnictwa ekologicznego:


a) ekologiczne:


- nie stwarzanie zagrożeń dla środowiska,

- nie zanieczyszczanie gleby i wód nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin, które doskonale rozpuszczają się w glebie,

- zachowanie naturalnego krajobrazu i ochrona różnorodności biologicznej,

- oszczędność energii poprzez stosowanie lekkiego sprzętu mechanicznego, ograniczenia transportu zewnętrznego przy dostarczaniu pasz i środków produkcji oraz wyeliminowanie nawozów sztucznych, których produkcja jest bardzo energochłonna,


b) zdrowotne:


- poprawa jakości produktów rolnych,

- poprawa zdrowotności zwierząt zarówno gospodarskich jak i hodowlanych,

- poprawa zdrowotności człowieka poprzez spożywanie produktów roślinnych i zwierzęcych, wyprodukowanych na bazie naturalnych środków,

- poprawa żyzności i jakości gleby wpływającej bezpośrednio na produkcję a zatem i na zdrowie człowieka,

 

c) ekonomiczne:


- zauważono iż spożywanie produktów ekologicznych zmniejsza zapotrzebowanie ludzi na środki farmaceutyczne dlatego też popyt na nie ciągle rośnie zapewniając pewny zysk,

- wzrasta możliwość eksportu produktów ekologicznych do krajów Unii Europejskiej co zapewni zarówno zysk gospodarstwom ekologicznym jak i państwu,

 

d) społeczne:


- możliwość stworzenia nowych miejsc pracy na wsi,

- utrzymanie tradycji i wartości kulturowych wsi, zachowanie gospodarstw rodzinnych,

 

Justyna Warzecha