Pszczelarstwo

Pasieka dydaktyczno-doświadczalna MODRPasieka powstała w 1990 roku na terenach należących do gospodarstwa Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach i pozostaje tam do dziś. Pasieka liczy około 30 rodzin pszczelich. Na tej bazie prowadzone są obserwacje i doświadczenia dotyczące sprzętu pszczelarskiego, jakości matek pszczelich, pożytków, zwalczania chorób itd. Głównym zadaniem pasieki jest prowadzenie praktycznego szkolenia pszczelarzy. Pasieka jest corocznie odwiedzana przez liczne grupy pszczelarzy z kraju i zagranicy, mło…

Czytaj więcej

Efektywność gospodarowania w pasiece interesuje wszystkich hodowców pszczół – tych małych tzw. hobbystów jak i dużych producentów. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na efektywność, jest poziom produkcji czyli kilogramy produktu uzyskane z jednej rodziny. Produkty te, po sprzedaży i odliczeniu kosztów, pozwolą zadecydować o stronie ekonomicznej.. Czynnikami decydującymi o poziomie produkcji są; - baza pożytkowa - wiedza i umiejętności hodowcy - nakłady inwestycyjne - klimat i pogoda Na w / w c…

Czytaj więcej

Bocheńskie pszczelarstwoTradycje pszczelarstwa na ziemi bocheńskiej są bogate i sięgają setek lat. Pszczoły były obecne na tej ziemi od zawsze. Były i są sprzymierzeńcami rolników i sadowników. W Małopolsce, podobnie jak w innych regionach, pszczelarstwo powstało z dawnego bartnictwa. Później barcie zastępowane były kłodami, wydłubanymi z pni drzew, które ustawiano w pobliżu gospodarstw. Nazywano je „duplami”, „pniokami” lub „okrąglokami”. Określenia te używane są także współcześnie, np. „pniem” nazywamy dziś ul zasied…

Czytaj więcej

a/ Odporność pszczół. Pszczoły, jak wszystkie żywe organizmy mają tzw. system odpornościowy inaczej zwany immunologicznym, chroniący je przed czynnikami chorobotwórczymi. Są to niezwykle złożone mechanizmy, warto jednak choćby ogólnie zapoznać się z nimi. Pierwszą zaporą przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi jest oskórek chitynowy, którym otoczone jest ciało pszczoły. Chityna to polisacharyd czyli substancja zbudowana z bardzo wielu cząsteczek węglowodanowych. Pancerz chitynowy jest też zewnęt…

Czytaj więcej

Małopolski Miód Spadziowy wpisany na listę Produktów TradycyjnychWobec ogromnej podaży różnorodnych produktów żywnościowych i wraz ze wzrostem stopy życiowej, konsumenci zaczynają coraz częściej poszukiwać produktów różniących się od tych produkowanych na masowa skalę wysoką jakością, tradycyjnym pochodzeniem, lub specjalnymi walorami smakowym czy odżywczymi. Aby ułatwić konsumentom poszukiwanie takich produktów UE wprowadziła symbole Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Produkty z tymi…

Czytaj więcej

Czytając artykuł P. Artura Arszułowicza w numerze 12/2008 „ Pszczelarstwa” uświadomiłem sobie , że większość pszczelarzy jest być może nawet przestępcami, albowiem sprzedają miód ze swoich pasiek nie posiadając obowiązkowego numeru sprzedaży bezpośredniej. Rozporządzenie wprowadzająca ten obowiązek weszło w życie w styczniu 2007 r. Nie zawiera ono żadnych terminów w jakich można by dostosować się do tych wymagań nie popadając w konflikt z prawem tzw. vacatio legis. Obowiązuje po 14 dniach od mom…

Czytaj więcej

W marcu z reguły rozpoczyna się wiosna w pasiece. Sygnałem jej nadejścia jest oblot wiosenny. Pszczelarze zawsze z niecierpliwością oczekują tego wydarzenia aby ocenić przebieg zimowli i rozpocząć nowy sezon w swojej pasiece. Wczesna wiosna jest dla pszczół okresem bardzo trudnym. Przy niskiej i zmiennej temperaturze zewnętrznej, w gnieździe musi być utrzymana wyższa temperatura, konieczna do wychowu czerwiu. Wzrasta więc zużycie zapasów i co za tym idzie zawilgocenie gniazda. Rodzina składa się…

Czytaj więcej

W pasiekach corocznie, mimo najlepszych starań pszczelarzy odnotowujemy straty rodzin pszczelich. Straty te wynikają z różnych przyczyn, głównie chorób, przypadkowych zdarzeń, ale i czasem błędów w gospodarce pasiecznej. Istnieje zatem potrzeba corocznej odbudowy pogłowia. Jest to szczególnie istotne w obecnym okresie, kiedy straty w pasiekach często są bardzo wysokie. Podstawowym sposobem jest zakup rodzin często wraz z ulami i sprzętem. Jest to niezły sposób na zakładanie pasieki od początku.…

Czytaj więcej

Węza, od dziesięcioleci stosowana jest w gospodarce pasiecznej. Jej używanie zalecane jest przez wszystkie autorytety naukowe. Uważa się że corocznie należy wymienić w każdej rodzinie 30-50 % plastrów, wycofując stare /ciemne/ i zastępując je właśnie węzą. Wdrażanie stosowania węzy na szerszą skalę rozpoczęto w Polsce w latach 40- tych i 50-tych XX wieku, a dziś jest ona stosowana powszechnie we wszystkich pasiekach i trudno wprost wyobrazić sobie prawidłowe gospodarowanie bez używania węzy. Jak…

Czytaj więcej

Rójka to naturalny sposób rozmnażania się rodzin pszczelich, była też niegdyś podstawowym sposobem powiększania pasiek, jednak w nowocześnie prowadzonej gospodarce pasiecznej nie jest zjawiskiem pożądanym. Przynosi ona wymierne straty pszczelarzowi, gdyż rójka i wyrojony macierzak nie dadzą w sumie tyle miodu co dała by rodzina niewyrojona. Dlatego pszczelarze robią wszystko, aby nie dopuścić do niej w swoich pasiekach. W tym celu trzeba zapobiec powstaniu tzw. nastroju rojowego, który kończy si…

Czytaj więcej

Luty jest ostatnim miesiącem zimowli. Dzień wydłuża się. Chociaż nie widać tego z zewnątrz w ulach pojawiają się pierwsze symptomy nadchodzącej wiosny. Z reguły w końcu tego miesiąca rodziny zaczynają odchowywać czerw. W związku z tym w środku kłębu, gdzie się znajduje, temperatura musi być podniesiona do ok. 34o C. Powoduje to z kolei wzrost zużycia pokarmu w tym także pierzgi. Jelito proste pszczół robotnic ulega wypełnieniu. Najstarsze pszczoły opuszczają ul lub osypują się na dennicę. Rozpoc…

Czytaj więcej

W styczniu pszczoły znajdują się w środku okresu zimowli. Rodziny skupione są w kłąb, który zawieszony jest na pustych plastrach poniżej zapasów pokarmowych. Pszczoły zajmują puste komórki, a także przestrzenie międzyramkowe. Matka znajduje się w centrum kłębu, gdzie temperatura wynosi ponad 20 stopni. Kulisty kształt kłębu zapewnia minimalne straty ciepła. Im bardziej na zewnątrz, tym temperatura jest niższa, zatem pszczoły ,,zmarznięte” z zewnętrznych warstw wnikają bliżej centrum, a ich miejs…

Czytaj więcej

a/ Skład rodziny pszczelej Rodzina pszczela jako przykład znakomitej organizacji, współdziałania jej członków, zdolności adaptacji do warunków przyrodniczych i klimatycznych jest wdzięcznym obiektem obserwacji, a także fascynacji nawet dla doświadczonych praktyków pszczelarzy. Pszczoły jako gatunek od tysiącleci towarzyszący człowiekowi, zostały przez niego udomowione, jednakże nie oswojone. Nadal są dzikim żywiołem rządzącym się własnymi prawami. Warto je poznać, aby lepiej zrozumieć przyczyny…

Czytaj więcej

Co roku trafiają do mnie osoby młode lub starsze, które deklarują chęć założenia pasieki. Czasem są już nieco przygotowane teoretycznie i mają szereg pytań praktycznych, czasem jednak nie bardzo wiedzą nawet, o co pytać. Dla tych właśnie adeptów trudnej sztuki pszczelarstwa będziemy co miesiąc zamieszczać podstawowe informacje potrzebne pszczelarzowi w następującym układzie a) ogólne informacje dot. pochodzenia, biologii i życia pszczół, pożytków pszczelich i zapylania, produktów pszczelich, ch…

Czytaj więcej

Małopolskie pszczelarstwo to ponad 5000 pszczelarzy zorganizowanych w kilku związkach pszczelarskich, a także niezrzeszonych. Utrzymują oni około 80 000 rodzin pszczelich. Warto docenić ich pracę, bowiem produkty pszczele to zaledwie 10 % wartości pracy pszczół. O wiele większą wartość ma praca pszczół jako zapylaczek przyczyniających się do wzrostu plonu większości roślin uprawnych a także do utrzymania różnorodności roślin dziko rosnących. Niestety ostatnie lata nie są sprzyjające dla pszczół…

Czytaj więcej