Pisząc te słowa nie wiemy jeszcze, od kiedy będą przyjmowane wnioski „nowych „ rolników zdecydowanych realizować w swoich gospodarstwach programy rolnośrodowiskowe. Najprawdopodobniej może to być przełom lub początek 2008 roku, bowiem realizacja zadań rozpoczyna się zawsze od 1 marca.

Nie wiemy także, czy wszystkie pakiety proponowane w projektach rozporządzeń zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pakiety dotychczas realizowane będą kontynuowane w pierwszej kolejności. Jednym z takich pakietów jest tzw. Rolnictwo zrównoważone oznaczone symbolem S01 który w dotychczasowych działaniach nie cieszył się dużym zainteresowaniem, z różnych powodów. Proponowane podwyższenie stawki dopłat do kwoty 360 zł/ha może ta sytuację diametralnie zmienić. Pakiet ten może się stać tak popularny w niektórych częściach naszego województwa tak jak chociażby działanie” wsparcie gospodarstw niskotowarowych”. Wymogi szczegółowe pakietu są bowiem spełniane przez większość naszych gospodarstw.

Dla przypomnienia:

- pakiet musi obowiązywać w całym gospodarstwie

- należy zaplanować i przestrzegać odpowiedniego płodozmianu. Jako minimum obowiązują 3 grupy roślin w zmianowaniu spośród następujących: zboża, motylkowate, okopowe, oleiste, trawy na gruntach ornych /także mieszanki z motylkowatymi/ i inne.

- opracowanie planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby z określeniem zawartości: P, K, Mg oraz potrzeb wapnowania.

- niestosowanie osadów ściekowych

- maksymalna całkowita dawka azotu na gruntach ornych nie powinna przekraczać 150 kg N/ha, a na trwałych użytkach zielonych 120kg N/ha

-obsada zwierząt nie powinna przekraczać 2 DJP/ ha użytków rolnych

-zachowanie na terenie gospodarstwa istniejących trwałych użytków zielonych.

          Praktycznie pakiet Rolnictwo zrównoważone zalecany jest dla gospodarstw większych od średniej w regionie i obszarów o intensywnie prowadzonej produkcji rolnej. Wymaga   większego zaangażowania rolnika zarówno w proces przygotowania planu rolnośrodowiskowego jak i jego  realizacji. Zgłaszając się do swojego doradcy rolnik wcześniej musi poczynić odpowiednie przygotowania.

a/ -posiadać aktualne badania glebowe na zawartość P, K, Mg oraz  pH . Analizy te wykonuje się tylko 1 raz przed przystąpieniem do pakietu i najlepiej zrobić to w najbliższej Stacji Chemiczno Rolniczej.

b/ -przygotować płodozmian na okres 5 lat ,na wszystkie działki rolne z uwzględnieniem wsiewek, poplonów oraz planowanych dawek nawozów naturalnych z podaniem terminów ich stosowania. Jest to zasadnicza i najważniejsza część późniejszego planu. Nie jest to oczywiście sprawą łatwą ,ale apelujemy do rolników o jak najlepsze przemyślenia i przygotowania w tym zakresie. Każda pózniejsza zmiana powoduje bowiem konieczność przeprowadzania nowelizacji bądź opracowania  nowego planu. Ważne są informacje: jakie średnie plony gospodarstwo uzyskuje bądź chce uzyskiwać,  średnioroczny stan zwierząt przez wszystkie lata, typ obory ,czas jaki zwierzęta spędzają na pastwisku i sposoby zagospodarowania produktów ubocznych.

c/ -posiadać aktualny wypis z rejestru gruntów,

d/ - mapki działek rolnych.

Musimy pamiętać, że opracowanie planu rolnośrodowiskowego dla tego pakietu trwa średnio kilka dni więc nie można z tym czekać na przysłowiową ostatnią chwilę. Ważne jest, aby w miarę możliwości poprawić strukturę powierzchniową działek. Liczba działek rolnych powinna być możliwie najmniejsza.

Decydując się na ten pakiet rolnicy powinni przyswoić sobie podstawowe informacje z zakresu prowadzenia rejestrów działalności rolnośrodowiskowej. Na odpowiednich drukach muszą bowiem zapisywać te działania agrotechniczne które przeprowadzają w gospodarstwach. Należy bezwzględnie przestrzegać opracowanego planu rolnośrodowiskowego, a najważniejsze jest nie przekraczanie wyliczonych dawek nawozowych. Całą dokumentację przechowujemy przez okres 10 lat od dnia rozpoczęcia realizacji pakietu i jest ona niezastąpiona podczas wszystkich kontroli, jakie gospodarstwo mogą spotkać.

Podsumowując - do realizacji pakietu Rolnictwo zrównoważone wszyscy rolnicy muszą się dobrze przygotować. Muszą znać zadania, które będą zobowiązani wykonywać i bardzo dobrze współpracować ze swoimi doradcami rolnośrodowiskowymi. Tylko wtedy wspólnie osiągniemy sukcesy i zrealizujemy zamierzone cele.
 

Stanisław Cyra