Drukuj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 proponuje wsparcie finansowe dla gospodarstw promujących praktyki rolnicze sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności krajobrazu oraz walorów środowiska naturalnego, a także produkcję żywności ekologicznej. Propozycje tego wsparcia zostały zawarte w następujących działaniach:

-    Program rolnośrodowiskowo- klimatyczny
Działanie to będzie ukierunkowane na zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ochronę różnorodności krajobrazu, zrównoważone gospodarowanie nawozami i środkami ochrony roślin, a także działania przyczyniające się do ochrony gleb i wód.
Planowane są płatności w ramach 7 pakietów rolnośrodowiskowo- klimatycznych, z których każdy składał się będzie z wariantów zawierających zestawy zadań wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania nie pokrywające się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.
Proponowane są następujące pakiety rolnośrodowiskowe:
- Rolnictwo zrównoważone;
- Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
- Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000;
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
- Ochrona gleb i wód;
- Strefy buforowe i miedze śródpolne.
Płatność rolnośrodowiskowa klimatyczna będzie przyznawana rolnikowi na okres 5lat w formie zryczałtowanej stanowiącej rekompensatę utraconego dochodu oraz dodatkowych poniesionych kosztów w związku z realizacją szczególnych zobowiązań.

-    Rolnictwo ekologiczne
W ramach tego działania planuje się udzielanie wsparcia wyłącznie do określonej powierzchni upraw  rolniczych, warzywnych, zielarskich i sadowniczych. Uzyskanie wsparcia będzie możliwe pod warunkiem prowadzenia w całym gospodarstwie produkcji metodami ekologicznymi. Wysokość płatności dla poszczególnych rodzajów produkcji metodami ekologicznymi zostanie ustalona na podstawie analizy kosztów produkcji.
Zarówno w działaniu „Program rolnośrodowiskowo- klimatyczny” jak i w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” planuje się degresywność pomocy (zmniejszenie wysokości płatności), np.:
- 100% stawki podstawowej- za powierzchnię od 0,1ha do 10ha;
- 50%  stawki podstawowej- za powierzchnię od 10,1ha do 20ha.

 

Ewa Jewuła
źródło: materiały szkoleniowe MRiRW sierpień 2013