Ochrona środowiska

Zanieczyszczenie środowiska, chemizacja rolnictwa, mechanizacja, zmiana technologii upraw, monokultury, to wszystko  sprawia, że ptasia populacja także na obszarach wiejskich wciąż maleje. Czy ptaki potrzebne są człowiekowi? Ptaki pięknie śpiewają, dają wrażenia estetyczne. Zbliżają  nas do przyrody. Kiedyś kiedy nie było jeszcze chemicznych  insektycydów ptaki radziły sobie dobrze  ze szkodnikami roślin. Teraz w mniejszym stopniu ze względu na małą liczebność nadal spełniają tę rolę. Ptaki są w…

Czytaj więcej

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich to nadal poważny problem. Duży procent terenów wiejskich nie posiada kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Większość szamb to nieszczelne zbiorniki, z których ścieki dostają się do rowów przydrożnych, cieków wodnych lub rozsączają się po terenie. Aby temu zapobiec powinniśmy dążyć do rozwiązań indywidualnych systemów oczyszczających czyli tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest kilka technologii oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, wybór o…

Czytaj więcej

Pamiętamy popularne kiedyś hasło „Każdy kłos na wagę złota”. Wydaje się, że coraz bliżej jesteśmy czasu, w którym każde działanie dla dobra środowiska naturalnego będzie również „na wagę złota”.   Wiele szkód w środowisku wynika z niedoinformowania i niezrozumienia rzeczywistych negatywnych skutków różnorodnej działalności człowieka. Stąd jedną z inicjatyw dla ochrony środowiska naturalnego są działania informacyjne na rzecz racjonalnego gospodarowania energią i ograniczania efektu cieplarnianeg…

Czytaj więcej

Inicjatywa ekologiczna, o której warto powiedziećTrzy pytania do... Pana Jerzego Wałęgi, Wójta Gminy Moszczenica Jakie działania w kierunku ekologicznym planuje Gmina Moszczenica na najbliższe lata? Chcemy jako Gmina dopilnować gospodarki ściekami. Okazuje się bowiem, że na terenach wiejskich, w rozproszonej zabudowie i pagórkowatym terenie, zadania te są bardzo trudne technicznie, kosztowne i idą mozolnie. Bardzo różna jest także świadomość mieszkańców, którzy nie zawsze chcą się pozbywać ścieków zgodnie z przepisami, bo zawsze to kosztuje. Z…

Czytaj więcej

Woda to komponent środowiska przyrodniczego, z którym człowiek zwłaszcza mieszkaniec wsi, jest najściślej związany i najdłużej podlega jego wpływowi. To podstawowy związek chemiczny wchodzący w skład wszystkich żywych organizmów. Bez wody nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Woda jest nieomal synonimem życia. Możliwość korzystania z zasobów wody pitnej jest dla większości ludzi czymś równie oczywistym jak powietrze. Każdego dnia zużywamy olbrzymie jej ilości - gotując, m…

Czytaj więcej

Użytki rolne stanowią w Polsce przeszło 60% powierzchni kraju. Czynnikiem limitującym wielkość produkcji roślinnej jest dostateczne zaopatrzenie w wodę . Niestety Polska należy do grypy państw w których występują częste braki wody. Dlatego obszary rolnicze na terenie naszego kraju winny być tak zagospodarowane aby wykorzystywać max. zasoby wodne bez szkody dla środowiska. Prawidłowa gospodarka wodna w krajobrazie jest podstawą trwałego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Znając stosunki w…

Czytaj więcej

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnejW TROSCE O WODĘ:   Woda jest niezbędna do życia. Egzystencja człowieka, wszelka jego działalność uzależniona jest całkowicie od dostępu do wody. Człowiek zawsze uznawał jej obecność za oczywistą  i wraz z postępem cywilizacji eksploatował w sposób nieograniczony. Przyczyniło się to do degradacji wód powierzchniowych  i podziemnych oraz do znacznego ograniczenia ich dostępnych zasobów.   Państwa Unii Europejskiej od wielu lat podejmują wielokierunkowe działania prawne zmierzające do ochrony zasob…

Czytaj więcej

Gospodarstwa rolne obecnie różnią się od tych sprzed 20 lat. Zmiany trybu życia, wysoko przetworzone środki wspomagające produkcję rolną,  rozwój technologii w rolnictwie są m.in.przyczyną zwiększania się ilości odpadów. Każde gospodarstwo rolne poza spełnianiem roli produkcyjnej jest też jednym z elementów środowiska. Powinno współpracować z otaczającą je przyrodą i krajobrazem. Przepisy i rozporządzenia określają zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludz…

Czytaj więcej

Województwo małopolskie produkuje rocznie około 1 mln ton odpadów komunalnych, z tego tylko 4% jest segregowanych. Połowa śmieci to opakowania, z których część trafia na wysypiska lub jest segregowana. Reszta śmieci idzie z dymem czyniąc spustoszenie w naszych organizmach i w środowisku. Ulotka do pobrania (PDF)

Czytaj więcej

Środowisko pracy rolnika nie jest wolne od zagrożeń powodowanych obecnością czynników natury chemicznej, biologicznej i fizycznej. Wyjątkowo niebezpieczne są substancje chemiczne emitowane do powietrza pomieszczeń inwentarskich z materiału biologicznego: obornika, gnojowicy i gnojówki charakteryzujące się nieprzyjemnym zapachem. W niniejszym artykule wymienione zostaną źródła powstawania i emisji substancji złowonnych, zagrożenia jakie stanowią dla człowieka oraz sposobu usuwania ich z powietrz…

Czytaj więcej

Mimo dużego postępu w rozwoju higienizacji terenów zabudowanych, bezodpływowy zbiornik na ścieki (tzw. szambo) jest często jedynym możliwym rozwiązaniem technicznym. Dla każdego budynku mieszkalnego szambo jest standardem wszędzie tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji lub jest ona zbyt daleko od naszej posesji. Nawet na terenach skanalizowanych bywa tak, że z różnych powodów właściciele domów nie przyłączają się do kolektora, pozostając przy istniejącym szambie. Z kolei na terenach gdzie budowa ka…

Czytaj więcej

Wytwarzanie odpadów w naszym kraju nie jest nierównomierne, istnieje znaczne zróżnicowanie w zależności od regionu. Ponad 70% wszystkich odpadów wytwarzanych jest w województwach: śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Różnica w ilości wytwarzanych odpadów jest również pomiędzy miastem a terenami wiejskimi. Na mieszkańca polskiej wsi przypada średnio dwa razy  mniej odpadów niż na mieszkańca miasta. Również  struktura krajowych odpadów jest inna niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W kraj…

Czytaj więcej

Jednym z ważniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony wód jest tak zwana dyrektywa azotanowa. Od chwili wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej jej wymagania zaczęły obowiązywać również Polskę. Wdrażające dyrektywę Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobowiązane były do przeprowadzenia analizy stanu wód i wyznaczenia obszarów szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu. Wyznaczenie takiego obszaru pociągało za sobą konieczność opracowaniu programu działania mającego pomóc ogr…

Czytaj więcej