Drukuj

Gospodarstwo, które będzie produkować żywność ekologiczną musi być specjalnie do tego przygotowane . Obowiązuje 2-3- letni okres przestawiania na produkcję ekologiczną w czasie którego nie stosuje się już nawozów sztucznych ani pestycydów, a ziemia na skutek stosowania specjalnego płodozmianu i zabiegów mechanicznych, a także nawożenia organicznego pozbywa się niepożądanych składników. W tym czasie gospodarstwo podlega już kontrolom jednostek certyfikujących, lecz jeszcze nie może sprzedawać swoich produktów jako ekologicznych. W okresie produkcji właściwej gospodarstwo również podlega corocznym kontrolom inspektorów jednostek certyfikujących, którzy szczegółowo lustrują całe gospodarstwo, a kontrolę kończą protokołem . Protokół określa m.in. wielkość produkcji w danym gospodarstwie. Jeśli kontrola nie wykazała rażących uchybień gospodarstwo uzyskuje certyfikat i może sprzedawać swoje produkty, jako żywność ekologiczną. Certyfikat ważny jest jeden rok. Dodatkowo pracę jednostek certyfikujących oraz gospodarstwa ekologiczne nadzoruje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Gospodarstwo ekologiczne prowadzi produkcje w oparciu o własny grunt, własne zwierzęta , pasze pochodzące z własnego gospodarstwa, oraz nawozy organiczne wyprodukowane we własnym zakresie / obornik, kompost, gnojówka , nawozy zielone/. Dodatkowo stosować można jako uzupełnienie wapno, oraz inne dodatki mineralne pochodzące z naturalnych kopalin czy też inne określone szczegółowymi przepisami. Materiał siewny oraz zwierzęta hodowlane nabywa od innych gospodarstw ekologicznych. Do walki z chorobami lub szkodnikami używa się preparatów dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych i określonych w szczegółowych wykazach. Do walki z chwastami stosuje się metody agrotechniczne, a wiec właściwy płodozmian i metody mechanicznego, lub ręcznego niszczenia chwastów. Właściwy płodozmian, nawożenie organiczne i zabiegi agrotechniczne służą także poprawie i utrzymaniu żyzności gleby, umożliwiającej uzyskiwanie wysokich i wartościowych plonów.