Drukuj

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) staje się na świecie jednym z najważniejszych kierunków rozwoju. Sektora produkcji urządzeń i usług w zakresie OZE w Unii Europejskiej nie dotknął obecny kryzys gospodarczy. W Polsce również dynamika rozwoju jest bardzo duża, przykładem są farmy wiatrowe i pojedyncze wiatraki stanowiące nowy, choć kontrowersyjny element naszego krajobrazu.

 

 

Jeszcze większy rozwój, bo aż 100%-towy w ciągu ostatnich 3 lat dotyczy kolektorów słonecznych, co widać na różnych budynkach w Polsce, na których zamontowanych mamy już 500 000 takich instalacji.

 

 

 

Wyznacznikiem dalszego postępu jest rozwój nauki, nowoczesnych technologii, innowacji i usług, w tym usług finansowych. Potrzebne są również dalsze działania promocyjne i powszechny dostęp do informacji na temat OZE. W tym zakresie MODR w Karniowicach już od 2001 roku pełni znaczącą rolę w Małopolsce, organizując konferencje, szkolenia i świadcząc doradztwo indywidualne.

 

 

Od nowego sezonu szkoleniowego 2011/2012 nasz Ośrodek będzie uczestniczyć w kolejnym grancie edukacyjnym zainicjowanym przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Warszawie. Otwarty konkurs na przeprowadzenie cyklu szkoleń rolników w całej Polsce wygrało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie k. Warszawy, które jest głównym beneficjentem środków z UE przeznaczonych na ten cel. Dla realizacji zaplanowanych 160 szkoleń w całym kraju, CDR Brwinów powołało konsorcjum złożone z 12 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Polskiego Towarzystwa Biomasy z/s w Warszawie.

 

 

Zaplanowane wydatki na ten cel wynikają z realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013, Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Generalnie są to szkolenia dla rolników, ich domowników, a także dla właścicieli lasów.

 

 

Szkolenia pod hasłem „ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH ZASTOSOWANIE” są organizowane w cyklach 2 dniowych (pierwszy dzień wykłady i nocleg, drugi dzień wyjazd w teren). Zajęcia edukacyjne odbywają się w Karniowicach k. Krakowa w głównej siedzibie MODR oraz równocześnie w naszym oddziale MODR w Nawojowej k. Nowego Sącza.

 

 

Jako organizatorzy zapewniamy ciekawe tematy wykładów, pełne wyżywienie, nocleg, a w drugim dniu szkolenia wyjazd studyjny - wycieczka do kilku przykładowych obiektów OZE w Małopolsce.

 

 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości rolników z zakresu OZE , pokazanie możliwości ich zastosowania w domach i w gospodarstwach, ograniczenie kosztów utrzymania obiektów, uzyskiwanie dodatkowych dochodów, pokazanie nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań i technologii, źródeł finansowania, a także zwrócenie uwagi na korzyści jakie dla środowiska naturalnego i dla lokalnej społeczności przynosi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rolników do skorzystania z tej oferty i wcześniejsze rezerwowanie miejsc poprzez powiatowe biura MODR. Rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów; wykłady, pokaz obiektów OZE w terenie, transport, nocleg i wyżywienie są pokrywane z grantu.

 

 

W roku bieżącym 2011, zaplanowano dwa szkolenia:

 

- pierwsze w Karniowicach już się odbyło w dniach 19 -20.10.2011 (dla rolników z powiatów Wadowice i Sucha Beskidzka),

 

- drugie w Nawojowej k. Nowego Sącza odbędzie się w dniach 23 – 24.11.2011 (dla rolników z powiatów Gorlice i Nowy Sącz).

 

 

Preferujemy zorganizowane autokarowe grupy po 40 osób, które wyjadą na szkolenie z siedziby swojego powiatu ok. 8.00 rano pierwszego dnia, i powrócą następnego dnia po szkoleniu w to samo miejsce ok.16,00-17.00.Na dane szkolenie powinni przyjechać rolnicy jednym autokarem z dwóch sąsiednich powiatów po 20 osób. Obowiązują druki zaproszenia i potwierdzenia uczestnictwa przygotowane przez CDR Brwinów.

 

 

W roku 2012 proponujemy następujące terminy szkoleń:

 

Karniowice 25-26.01.2012, dla powiatów Miechów i Proszowice

 

Karniowice 29.02.-01.03.2012, dla powiatów Olkusz i Kraków

 

Karniowice 10-11.10.2012, dla powiatów Myślenice i Wieliczka

 

Karniowice 21-22.11.2012, dla powiatów Bochnia i Brzesko

 

Nawojowa 15-16.02.2012, dla powiatów Nowy Targ i Limanowa

 

Nawojowa 24-25.10.2012, dla powiatów Dąbrowa Tarnowska i Tarnów

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Jan Knapik - organizator szkoleń
Marian Salomon - koordynator projektu