Drukuj

Według encyklopedii alternatywne źródła energii to źródło pozyskiwania energii niezależnych od wielkich instytucjonalnych dostawców, przy czym energię tę pożytkuje się do zasilania miast, zakładów. Bardzo często energia taka wytwarzana jest przez małe gospodarstwa domowe, które w rzeczywistości są po prostu jej konsumentami.

 

Do alternatywnych źródeł energii zaliczymy przede wszystkim:

 

- małe elektrownie wodne,

 

- wiatraki czy turbiny wiatrowe,

 

- koła wodne,

 

- kolektory słoneczne,

 

- biogaz,

 

- biomasę.

 

 

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE:

 

Za MEW (małe elektrownie wodne) w naszym kraju uznawane są takie, których moc zainstalowana nie przekracza 5MW. Jest to kryterium stosowane w większości krajów Europy zachodniej, poza Skandynawią, Szwajcarią i Włochami- tam bowiem do „małych” elektrowni wodnych zaliczane są te o mocy do 2MW. Małe elektrownie wodne to odnawialne źródła energii, w których najczęściej stosowane są turbiny: Kaplana, Francisa, Eltona. Każdej elektrowni wodnej towarzyszą odpowiednie urządzenia hydrotechniczne, których wpływ na bilans hydrologiczny rzeki czy najbliższej okolicy może być różnoraki- nie zawsze korzystny.

 

MEW ze względu na kryterium spadu podzielić można na: niskospadowe, średniospadowe, wysokospadowe, pływające, derywacyjne.

 

 

WIATRAKI:

 

Najstarszym silnikiem wiatrowym jest właśnie wiatrak, który przetwarza energię wiatru na energię kinetyczną w ruchu obrotowym. Wynalezienie wiatraka datuje się na rok 107 p.n.e. i bardzo powszechnym jego zastosowaniem, ale nie jedynym, był napęd młynów mielących i pomp odwadniających. Aktualnie wiatraki stosuje się także w czasem nawet dość dużych elektrowniach wiatrowych. Na pewno każdy z nas spotkał się kiedyś z takimi nazwami jak: koźlak, paltrak, holender- są to historyczne typy wiatraków.

 

 

KOŁA WODNE:

 

Koło wodne to historyczny poprzednik turbiny wodnej. Ma na swoim obwodzie łopatki albo różne przegrody, poruszane siła wiatru i z zasady wykorzystywane do napędu młynów wodnych, a także starych zakładów przemysłowych. W związku ze sposobem zasilania koła wodne podzielić możemy na: nasiębierne- wykorzystujące energie potencjalną wody- ma ono największą wydajność, śródsiębierne- wykorzystuje energię potencjalną i kinetyczną wody, a także podsiębierne- wykorzystujące energię kinetyczną wody. Koła wodne znane są od I wieku p.n.e. zapewne jest to najstarsza maszyna poruszana siłą wody, a używa się jej do dnia dzisiejszego: w niektórych krajach azjatyckich, na Bliskim Wschodzie, w Hercegowinie, w Wietnamie. W Polsce na uwagę zasługuje Zabytkowa Kuźnia Wodna w Oliwie.

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE:

 

Kolektory słoneczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło, czyli po prostu chłoną i magazynują energię słoneczna podczas pogodnych dni, a oddają- przetworzoną na ciepło- w dni chłodniejsze. Aczkolwiek założenie na dachach domów mieszkalnych czy instytucji jest kosztowne i pracochłonne- to jednak opłacalne, a co najważniejsze- kolektory takie nie stwarzają żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Kolektory można podzielić na: płaskie (gazowe, cieczowe i dwufazowe), rurowe, skupiające (prawie zawsze cieczowe), specjalne (okno termiczne, izolacja transparentna). Najbardziej popularne zastosowanie kolektorów słonecznych to: podgrzewanie wody użytkowej, podgrzewanie wody basenowej, wspomaganie ogrzewania centralnego, samodzielne ogrzewanie mieszkań lub domów mieszkalnych.

 

 

BIOGAZ:

 

Jest to po prostu gaz wysypiskowy powstający na składowiskach odpadów. Jest gazem palnym, produktem fermentacji anaerobowej (beztlenowej)związków pochodzenia organicznego czyli przede wszystkim: ścieków, odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych itp., a częściowa również gnicia. Nieczyszczony biogaz składa się z metanu, dwutlenku węgla, oraz domieszki innych gazów takich jak siarkowodór czy tlenek węgla. Biogaz na składowiskach wytwarza się w sposób samoczynny. Obecnie na składowiskach śmieci instaluje się systemy odgazowujące, a nowoczesne wysypiska posiadają nawet specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory, co ma to istotne znaczenie, że fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałej temperaturze. Biogaz powstaje także na torfowiskach- wtedy nazywany jest gazem błotnym. Biogaz ma szerokie zastosowanie między innymi w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, USA jako paliwo do generatorów prądu elektrycznego, jako źródło do ogrzewania wody, a także po odpowiednim oczyszczeniu jako paliwo do napędu silników.

 

 

BIOMASA:

 

Przez termin biomasa rozumiemy ogólną masę materii organicznej zawartej w organizmach żywych roślinnych i zwierzęcych w danym siedlisku. Energię zawarta w biomasie można wykorzystywać z powodzeniem dla celów człowieka. W wyniku spalania biomasy uzyskiwane jest ciepło, a ciepło to można przetwarzać na inne rodzaje energii.     Do celów energetycznych najczęściej wykorzystywane jest drewno odpadowe, odchody zwierzęce, osady ściekowe, słomę, makuchy, odpady organiczne, specjalnie uprawiane w tych celach wodorosty, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. W Polsce bardzo popularnymi są rośliny uprawiane właśnie do celów energetycznych: ślazowiec pensylwański, topinambur, róża wielokwiatowa, rdest sachaliński, trawy wieloletnie- miskant olbrzymi, cukrowy, proso rózgowe, spartina preriowa.

 

Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska naturalnego niż spalanie paliw kopalnych.

 

Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z tejże biomasy uzyskuje się również przez: zgazowywanie, fermentację tlenową biomasy, fermentację beztlenową, estryfikację- biodisel.  

 

                                                Joanna Pawlak