Drukuj

Dbałość o rozwój racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest istotnym wyznacznikiem odpowiedzialnej polityki na rzecz przyszłości. Wykorzystanie energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, mogącym przynieść wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

 

W skali całego globu wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów kopalnych surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

 

W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata. Znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. Szacuje się, że od roku 1990 światowe wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wzrosło około dwukrotnie, a energii wiatru około czterokrotnie. W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego, jak również korzyści ekologicznych, przede wszystkim ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

 

Również konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych, wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji, odnośnie redukcji dwutlenku węgla, stanowi bodziec dla rozwoju OZE. Zagadnienia   dotyczące  OZE zostały  zapisane  w  założeniach  polityki   energetycznej  naszego kraju  już  w  2000 r. Klęska konferencji klimatycznej w Kopenhadze może co prawda spowolnić rozwój odnawialnych źródeł energii, ale go nie zahamuje.

 

Zagadnienia te, zawarte także w Strategii Rozwoju Woj. Małopolskiego na lata 2007 – 2013, znane są społeczeństwu Małopolski. Małopolska zajmuje 4 miejsce w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w skali Polski, dostarczając 9% krajowej produkcji energii „odnawialnej”. Pochodzi ona w znacznej mierze z elektrowni wodnych i geotermii, a w niewielkim procencie z tzw. „współspalania” biomasy w tradycyjnych elektrowniach cieplnych. Małopolanie coraz powszechniej instalują także kolektory słoneczne zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i na obiektach prywatnych. Pojawiają się również pierwsze elektrownie wiatrowe. W miarę istniejących możliwości warto również zmierzyć się z zagadnieniem produkcji biogazu, która w Małopolsce może rozwijać się przede wszystkim wokół wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych obok dużych miast oraz współuczestniczyć w procesie wytwarzania biopaliw.

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od lat aktywnie propagował wykorzystanie OZE na terenie województwa, informując, szkoląc i organizując konferencje dla rolników i mieszkańców wsi na ten temat.  Obecnie, pragnąc po raz kolejny aktywnie włączyć się w nurt tych zagadnień, bierze udział w programie „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

W ramach tego programu, w dniu 1 czerwca br. w MODR odbędzie się seminarium dla Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE, a w terminie późniejszym (jesienią) zorganizowana zostanie na ten temat konferencja.

 

Jacek Walczak