Pod takim hasłem Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizują projekt  edukacyjno doradczy, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie zawartych umów wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Polsce stały się partnerami  tego projektu.

Celem projektu jest szeroko pojęta promocja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i podniesienie świadomości mieszkańców wsi i terenów wiejskich w zakresie możliwości  ich wykorzystania.

I etap szkolenia (już zakończony)obejmował uczestnictwo 2 osób z każdego ODR-u  w dwutygodniowym cyklu szkoleniowo-warsztatowym w siedzibie ODR w Brwinowie. Z naszego Ośrodka licencję trenerów-specjalistów do spraw OZE po tym szkoleniu uzyskali  Jan Knapik z Działu Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Jacek Walczak z Działu Ekonomiki. Wysłuchaliśmy 30 wykładów, były też wyjazdy studyjne, zgromadziliśmy  bogatą literaturę i filmy tematyczne.

Drugi etap szkolenia odbędzie się w  dniu  1.06.2010r. W  Karniowicach. o godz. 8:00 odbędzie się  seminarium dla specjalistów z zakresu OZE, po jednej osobie z każdego biura powiatowego MODR. Jego  celem jest odpowiednie przygotowanie kadry doradczej w tym zakresie i zainicjowanie powstania (PPK) Powiatowych Punktów Konsultacyjnych do spraw OZE w siedzibie każdego PZDR w Polsce, w tym i w Małopolsce. Seminarium w Karniowicach będą prowadzili specjaliści zakładowi ds. OZE pod nadzorem inspektorów z FDPA oddziału z Rzeszowa i CDR Brwinów. Uczestnicy otrzymają materiały  informacyjne (w tym multimedialne i filmowe), wystarczające do prowadzenia PPK ds. OZE w swoich biurach powiatowych.

W trzecim etapie( jesiennym) , przeszkoleni  doradcy   będą pełnić funkcję doradczą w zakresie OZE na swoim terenie poprzez  prowadzenie indywidualnych konsultacji . Poprosimy ich również o promocję idei OZE i całego przedsięwzięcia, przez poinformowanie lokalnych  mediów o tym projekcie. Celem tego etapu jest  także wybór chętnych, głównie rolników i mieszkańców wsi, sfery małego biznesu a także samorządowców, którzy będą  uczestniczyć  w jesiennej Konferencji Regionalnej OZE(po 5 osób z każdego powiatu).

Etap czwarty to Konferencja Regionalna pt „OZE dla domu i biznesu”, która odbędzie się w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach dnia 09.11.2010r. (wtorek). Uczestnicy konferencji otrzymają bardzo szeroką wiedzę, począwszy od zagadnień ochrony klimatu, przez finansowanie przedsięwzięć, aż do kwestii formalnych i technicznych dla realizacji różnych inwestycji OZE w gminie czy domu. Uczestnicy konferencji otrzymają teczki z materiałami informacyjnymi wraz z broszurą pt. „OZE dla domu i biznesu”. Konferencja przewidziana jest tylko dla 100 osób, zarejestrowanych przez  doradców  w biurach powiatowych. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału na piśmie. Myślę, że realizacja całego projektu w zakresie OZE przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców terenów wiejskich w tym zakresie, a także do zwiększenia wykorzystania OZE w Małopolsce. Więcej informacji na stronie  www.modr.pl.

JAN  KNAPIK