Drukuj

Małopolska zajmuje 4 miejsce w wykorzystaniu OZE w skali Polski, dostarczając 9% krajowej produ-kcji energii z OZE (przy ok. 6% pow. kraju), głównie pochodzącej z elektrowni wodnych i geotermii. Coraz więcej takiej energii pochodzi z zastosowania kolektorów słonecznych, a niewielki  procent ze wspóspalania biomasy (trociny) w tradycyjnych elektrowniach cieplnych i gospodarstwach indywidualnych i wreszcie wykorzystania energii wiatru.


Jacek Walczak