Energia Odnawialna

Odnawialne źródła energii - biomasa roślin energetycznychW ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii. Wymogi Unii Europejskiej nakładają na Polskę obowiązek zastępowania "zieloną energią" źródeł tradycyjnych. Do najczęściej wykorzystywanych i najbardziej perspektywicznych w polskich warunkach odnawialnych źródeł energii należy biomasa roślin energetycznych.         Wierzba energetyczna   Jak wynika z prognoz zmian intensywności wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, polskie rolnictwo stanowić będz…

Czytaj więcej

W skali roku, w Polsce możemy liczyć na usłonecznienie  od 1390 do 1900 godzin, w zależności od regionu. Średnio przyjmuje się wartość około 1600 godzin. Jest ono nierównomierne. Średnia ilość energii słonecznej docierającej  do ziemi  na obszarze Polski wynosi ok. 990 kWh/m²/rok. Najwięcej świeci słońce  w województwie lubelskim  i dostarcza ponad 1048 kWh/m² rocznie. Najmniej w województwach północnych (z wyłączeniem obszaru Wybrzeża Zachodniego). Mniej energii słonecznej jest też w rejonach o…

Czytaj więcej

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) staje się na świecie jednym z najważniejszych kierunków rozwoju. Sektora produkcji urządzeń i usług w zakresie OZE w Unii Europejskiej nie dotknął obecny kryzys gospodarczy. W Polsce również dynamika rozwoju jest bardzo duża, przykładem są farmy wiatrowe i pojedyncze wiatraki stanowiące nowy, choć kontrowersyjny element naszego krajobrazu.     Jeszcze większy rozwój, bo aż 100%-towy w ciągu ostatnich 3 lat dotyczy kolektorów słonecznych, co widać n…

Czytaj więcej

W dobie rosnących cen nośników energii /gaz, węgiel, olej opałowy, energia elektryczna/ oraz ich ograniczonej ilości niezbędne staje się sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Do 2020 roku udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w całej Unii Europejskiej powinien zwiększy się do 20 procent. W Polsce wskaźnik ten ma wzrosnąć do 15 procent. Każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do przyjęcia planu działania określającego jego cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnyc…

Czytaj więcej

Młyny wietrzne – wiatrakiWiatraka się nie buduje, nie wznosi się. Wiatrak zostaje powołany, bierze początek, albo przychodzi. Budować można dom, stodołę, oborę, to, co stoi nieruchomo. Wiatrak porusza się, chodzi, pracuje, wydaje dźwięki, mówi, gra muzykuje, zawodzi, niedomaga, choruje, gniewa się, odpoczywa, śpi. Wiatrak żyje, czuje. Jest jak człowiek i tak jak nie ma takiego samego człowieka, tak nie ma takiego samego wiatraka. Każdy wiatrak ma swój charakter jedyny i niepowtarzalny. Ojcem wiatraka jest cieśla i on za…

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju obszarów wiejskich Dbałość o rozwój racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest istotnym wyznacznikiem odpowiedzialnej polityki na rzecz przyszłości. Wykorzystanie energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, mogącym przynieść wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.   W skali całego globu wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, może znacząco przyczynić się do pop…

Czytaj więcej

Słoma nadal nie wykorzystany surowiec energetycznyNie jestem zwolennikiem wykorzystywania ziarna zbóż na opał chyba że jest to ziarno zniszczone przez wołka zbożowego lub spleśniałe, stęchniałe ewentualnie nie wykorzystane do siewu resztki ziarna zaprawionego i przeterminowane pasze. W związku ze wzrostem cen żywności powszechnie krytykowane jest wykorzystanie ziarna zbóż do produkcji biopaliw, a cóż dopiero mówić o wykorzystywaniu ziarna na opał. Również wzrost cen ziarna zbóż podważa zasadność wykorzystywania go do spalania. Uważam, że mamy d…

Czytaj więcej

Pod takim hasłem Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizują projekt  edukacyjno doradczy, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie zawartych umów wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Polsce stały się partnerami  tego projektu. Celem projektu jest szeroko pojęta promocja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i podniesienie świadomości mieszkańców wsi i terenów w…

Czytaj więcej

Według encyklopedii alternatywne źródła energii to źródło pozyskiwania energii niezależnych od wielkich instytucjonalnych dostawców, przy czym energię tę pożytkuje się do zasilania miast, zakładów. Bardzo często energia taka wytwarzana jest przez małe gospodarstwa domowe, które w rzeczywistości są po prostu jej konsumentami.   Do alternatywnych źródeł energii zaliczymy przede wszystkim:   - małe elektrownie wodne,   - wiatraki czy turbiny wiatrowe,   - koła wodne,   - kolektory słoneczne,   - bi…

Czytaj więcej

Małopolska zajmuje 4 miejsce w wykorzystaniu OZE w skali Polski, dostarczając 9% krajowej produ-kcji energii z OZE (przy ok. 6% pow. kraju), głównie pochodzącej z elektrowni wodnych i geotermii. Coraz więcej takiej energii pochodzi z zastosowania kolektorów słonecznych, a niewielki  procent ze wspóspalania biomasy (trociny) w tradycyjnych elektrowniach cieplnych i gospodarstwach indywidualnych i wreszcie wykorzystania energii wiatru. Jacek Walczak

Czytaj więcej

Od pewnego czasu coraz większym zainteresowaniem cieszą się postawy proekologiczne, wyrażające się przez powrót do stosowania materiałów naturalnych w budownictwie, oraz wykorzystania energie odnawialnych, jak wody geotermalne, ciepło ziemi, energię wody, słońca i wiatru.   Wprawdzie najczęściej korzystne i komfortowe warunki panujące wewnątrz budynków mieszkalnych uzyskuje się przez stosowanie coraz droższych i energochłonnych w produkcji materiałów budowlanych oraz zaawansowanych instalacji wy…

Czytaj więcej

Biogazownia rolnicza to zespół urządzeń i budowli, w których dzięki procesowi sterowanej fermentacji biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych i odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, uzyskuje się biogaz, jako odnawialne źródło energii. Następnie w procesie spalania tego gazu otrzymujemy ciepło lub prąd elektryczny. Pozostałości z fermentacji metanowej, czyli masa pofermentacyjna (tzw. poferment), słusznie nie jest zaliczana do kategorii odpadów. Jest to cenny nawóz organiczny, dużo bardziej korzy…

Czytaj więcej

Produkcja biomasy na cele energetyczne ma obecnie sprzyjający klimat w polityce zrównoważonego rozwoju kraju i uzyskiwaniu unijnych dopłat. Przed zasadzeniem plantacji powinniśmy dobrze przemyśleć, jakie i kiedy uzyskamy efekty. W Polsce uprawiane są najczęściej takie rośliny energetyczne jak; różne odmiany wierzby wiciowej, ślazowiec pensylwański, miskant, topinambur i liczne odmiany topoli. Ustalając, który rodzaj rośliny energetycznej będziemy uprawiać powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj środo…

Czytaj więcej